kosik user

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ORTUS Trade, s.r.o., so sídlom 8. Mája 494/17, 089 01 Svidník, IČO: 44 886 454, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21978/P, IČ DPH: SK2022875888 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. číslo účtu pre bezhotovostné platby: SR : VÚB banka: 2666308051 / 0200 Variabilný symbol : číslo objednávky
1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný: a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný: a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
4.3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku iba v prípade, ak objednávka ešte nebola zrealizovaná. V prípade, že kupujúci stornuje objednaný tovar, ktorý už bol odoslaný na jeho adresu na základe záväznej objednávky, je povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady súvisiace s objednávkou vo výške 10,- € s DPH.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho zrealizovať a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 10 dní odo dňa prijatia záväznej objednávky predávajúcim od kupujúceho. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.
5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
5.4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú zhodné so skutočnosťou, teda s tými výrobkami, ktoré sú uvádzané na trh nami ako predajcami.
5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú poverí pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
5.7. Doprava tovaru sa realizuje zásielkovou službou. Cena za prepravu tovaru je v rámci celého územia Slovenskej republiky spoplatnená sumou 3,99 € s DPH ak tovar nepresiahne sumu 80,- € s DPH. Ak objednaný tovar presiahne sumu 80,- € s DPH, tovar bude doručený bezplatne.

6. KÚPNA CENA

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2. Predávajúci v prípade náhlych, neočakávaných skutočnosti ako je radikálna zmena kurzu eura, rapídna zmena cien tovaru od výrobcu, dodávateľa , navŕšenie, zníženie, môže len po dohode s kupujúcim zmeniť kúpnu cenu tovaru už uzatvoreného obchodu.
6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
6.6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zmluvné strany sa dohodli, že budú v plnom rozsahu dodržiavať zákonné podmienky možnosti odstúpenia naformulované a vyšpecifikované v súčasnej platnej právnej úprave. Eventuálne škody, ktoré odstúpením od zmluvy vzniknú zavineným konaním jednej alebo druhej zmluvnej strany si vzájomne nahradia legitímnym spôsobom peňažným ekvivalentom.
6.7. V prípade ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci si bude účtovať z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 9,5 % ročne tak ako to upravuje súčasná právna úprava.

7. REKLAMÁCIE

7.1. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené narušenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
7.2. Reklamácie poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
7.3. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite nahlásiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňuje všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu  ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný zreteľ.
7.4. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: - bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve - primeraným znížením kúpnej ceny - náhradným dodaním tovaru - odstúpením od zmluvy
7.5. Pri zistenej vade tovaru v záručnej dobe v rámci reklamačného konania má kupujúci právo od predávajúceho požadovať bezodplatné dodanie nového rovnakého tovaru resp. odstúpenie od zmluvy za splnenia zákonných podmienok s vrátením si vzájomného plnenia.
7.6. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.
7.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.8. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná nie však kratšia ako 24 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou kupujúcim.
7.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
7.11. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie. ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo všetkých svojich systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiac od doručenia odvolania súhlasu kupujúcom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

9. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
9.2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a.) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
b.) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
9.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že je oboznámený a stotožňuje sa  a súhlasí s obchodnými podmienkami ich textom vyšpecifikovanými predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že predávajúci si splnil svoje informačné povinnosti včas a riadne podľa ustanovenia § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ale pokiaľ kupujúci si vymedzí právo o bližšie špecifické  informácie o dodanom tovare predávajúci sa zaväzuje okamžite ihneď erudovane, profesionálne informovať kupujúceho požadovanou formou v rámci záväzného zmluvného vzťahu podľa príslušných ustanovení platnej právnej úpravy.
9.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (e-mailom).
9.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.
9.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar,  a nie je tento poškodený kupujúcim, alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15  dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, ( zákazník zabezpečuje dopravu, alebo poštovné spojené s vrátením tovaru na vlastné náklady ) Tovar musí byť vrátený nepoškodený, s neporušeným obalom. V prípade nedbalosti , alebo úmyselného poškodenia tovaru zo strany kupujúceho nebude aprobované odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ dôjde k tejto právnej povinnosti vyplývajúcej nových právnych predpisov teda ex lege. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
10.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
10.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
10.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.